I.
watashi-mori
yobe-do kotae-zu
ake no shimo
(Yaba)

go to top

II.
sutebune
uchi soto kôru
irie kana
(Bonchô)

go to top

III.
de-onna no
kuchibeni oshimu
suika kana
(Shikô)

go to top

IV.
uguisu ya
kado wa tama-tama
tôfu-uri
(Yaba)

go to top

V.
shizukasa ya
ume ni koke suu
aki no hachi
(Yaba)

go to top

VI.
hototogisu
naku ya hibari to
jûmonji
(Kyorai)

go to top

VII.
konoha chiru
yuki furu ue ni
chiru konoha
(Yaba)

go to top

VIII.
shigure shigure
mata hito-shigure
ake no tsuki
(Izen)

go to top

IX.
rakugan no
koe no kasanaru
yo-samu kana
(Kyoriku)

go to top

X.
mizu satto
tori yo fuwa fuwa
fûwa fuwa
(Izen)

go to top

XI.
uguisu ni
temoto yasume-mu
nagashi-moto
(Chigetsu)

go to top

XII.
tori-tsukanu
chikara de ukabu
kawazu kana
(Jôsô)

go to top

XIII.
chikazuki ni
narite wakaruru
kakashi kana
(Izen)

go to top

XIV.
kimi ga te mo
majiru-naru-beshi
hana-susuki
(Kyorai)

go to top


Textquellen:
„Shômon, das Tor der Klause zur Bananenstaude“ und „Shômon II“
herausgegeben und aus dem Japanischen übertragen von Ekkehard May
Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung Mainz 2000 bzw. 2002

go to top